Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ giảm trong tuần này


Economy news


Baker Hughes Co hôm nay thông báo rằng các giàn khoan dầu thô của Mỹ đã giảm 4 giàn xuống còn 181 trong tuần này.

Trong khi các giàn khoan khí tự nhiên giảm từ 1 đến 75 giàn, với tổng số dầu và giàn khoan khí giảm từ 5 đến 258.