Số lượng giàn khoan của Mỹ giảm trong tuần này


Economy news


Baker Hughes Co hôm nay thông báo rằng các giàn khoan dầu thô của Mỹ đã giảm 1 giàn xuống 180 trong tuần này.

Trong khi các giàn khoan khí tự nhiên giảm 4 đến 71 giàn, với tổng số dầu và giàn khoan khí giảm từ 5 đến 253.